opc_loader
Print deze pagina:

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN RC-Europe

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van RC-Europe zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie: https://www.rc-europe.eu

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van RC-Europe worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door RC-Europe  ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van RC-Europe zijn vrijblijvend en RC-Europe behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door RC-Europe . RC-Europe is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt RC-Europe dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Omdat wij snijden op bestelling en standaard GEEN voorraad hebben kunnen wij artikelen in principe NIET retour nemen, tenzij er duidelijk een productiefout is en er nog NIET aan het model gebouwd is of onderdelen uit de platen zijn gehaald, dan behouden wij ons het recht de delen die niet goed zijn te vervangen of het model terug te nemen. Is er wel aan gebouwd of zijn er veel onderdelen uit de plaat gehaald dan kunnen wij uitsluitend de foutief geproduceerde onderdelen vervangen voor goede/nieuwe onderdelen. Indien u het product toch retour wilt doen en er nog NIET met de bouw is begonnen EN de onderdelen NIET uit de platen zijn gehaald, dan dienen wij dit schriftelijk te bevestigen en zijn wij genoodzaakt om 20% van de prijs in mindering te brengen op de teruggave wegens verpakking, controle en opslag van het artikel, echter is teruggave GEEN recht maar in overleg een goodwil van ons (ook afhankelijk van het model).

2.4 Accessoires, evenals speciaal voor u bestelde en ontwikkelde artikelen worden door ons NIET retour genomen, danwel gecrediteerd. Modellen welke door u zijn aangeschaft bij ons worden uitsluitend retour genomen als vooraf duidelijk is overeengekomen (schriftelijk) dat een artikel op een bepaalde termijn retour gegeven mag worden onder bepaalde schriftelijk vastgelegde voorwaarden. Ook hier geldt een aftrek van 20% wegens interne kosten. Kosten voor retourzenden zijn altijd voor rekening klant hierbij. 

2.5 Bij bestelling en betaling door klant en hierna annulering van de order worden kosten paypal of vergelijkbare kosten afgetrokken van het terug te ontvangen bedrag. Klant dient zich hiervan terdege bewust te zijn.

2.6 Geen enkel model van ons is te vergelijken met een model van vroeger of hoe een ander bedrijf een model aanbiedt. Dit geeft ook geen enkele reden om een product te retourneren.


Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn inclusief BTW (indien van toepassing) en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden door vooruitbetaling of contant bij afhalen/ophalen. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van RC-Europe .

3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is RC-Europe gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door RC-Europe .

3.5 Prijzen kunnen door ons te allen tijde gewijzigd worden zonder voormelding en zullen dan tegen de dan geldende prijzen worden gefactureerd.

Artikel 4. Levering

4.1 De door RC-Europe opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Hoewel wij doorgaans korte levertijden hebben kan het voorkomen dat er ivm materialen of spitstijd vertraging ontstaat in levering, tot een 4 a 8 weken is sowiezo geen reden tot annuleren (uiteraard proberen ook wij de levertijden zo kort mogelijk te houden).

4.2 Transportschade door postbezorging ligt buiten ons zicht, wel is standaard elk pakket vezekerd dus in principe kan deze vervangen worden. Uiteraard zullen wij alles in werking stellen om de schade te verhalen bij verzender en verwachten dat ook van de klant. Een bewijs van aflevering door verzender geldt voor ons ook als zijnde bewijs dat pakket is afgeleverd in geval er een betwisting is over wel/niet afgeleverd. In geval een pakket bijvoorbeeld door de courier bij de buren is afgegeven, dan geldt dit voor ons als zijnde afgeleverd.

4.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan RC-Europe verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door RC-Europe geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 RC-Europe garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u RC-Europe daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft RC-Europe de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe of vergelijkbare producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren in de vorm van een tegoedbon.

7.3 Omdat wij artikelen na bestelling produceren kunnen wij GEEN artikelen terugnemen tenzij van tevoren schriftelijk afgesproken. Custom projecten (ontwerpen of aanpassen in opdracht of op verzoek van de klant worden NOOIT terug genomen, hierop is ook de 14 dagen bedenktijd niet van toepassing. Bij custom projecten kan het voorkomen dat passingen niet 100% kloppen, omdat wij in principe GEEN prototype bouwen om evt fouten op te sporen, houdt u hier svp rekening mee.

7.4 In geval wij een bestand welke door u wordt aangeleverd snijden is retour nemen NIET mogelijk door ons.

7.5 RC-Europe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en gevolgschade, eigen of van derden, van wat voor aard dan ook voorvloeiend uit het gebruik van de artikelen.
Tevens dienen ten alle tijden de richtlijnen in de gebruiksaanwijzing alsmede op de verpakking strikt gevolgd te worden.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en RC-Europe , dan wel tussen RC-Europe en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en RC-Europe , is RC-Europe niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van RC-Europe .

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft RC-Europe ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of per email mee te delen en zulks zonder dat RC-Europe gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan RC-Europe kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan RC-Europe schriftelijk per email opgave doet van een adres, is RC-Europe gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan RC-Europe schriftelijk per email opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door RC-Europe gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat RC-Europe deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met RC-Europe in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door RC-Europe vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 RC-Europe is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. In de woonplaats van RC-Europe.

Artikel 12. Garantie

12.1 De garantie op radiografische bestuurbare en elektrische producten geldt uitsluitend op fabricage fouten en bedraagt maximaal de wettelijke termijn, doch nooit langer dan 6 maanden na verkoop, dit is uitsluitend te overleggen door de originele verkoopbon. Op batterijen, laders en accu's is geen garantie. Breuk/transportschade en normale slijtage valt niet onder de garantie. Gebruiks/slijtage onderdelen vallen dan slechts onder garantie als aantoonbaar een productiefout of ontwerpfout aan de orde is.

12.2 In geval door ons gerede twijfel bestaat dat een artikel eerder is verkocht dan de aankoopbon aangeeft, het model te zwaar is belast of door schade/botsing/verkeerd gebruik stuk is gegaan en er onderdelen stuk zijn die bij een normale behandeling niet stuk zouden zijn gegaan, dan behouden wij ons het recht om geen onderdelen te repareren of alleen de onderdelen waar vanuit normaal oogpunt garantie op zou vallen.

12.3 Heeft u een defect artikel en dient dit retour gezonden te worden aan RC-Europe, dient volgend in acht te worden genomen. Bij retour zending dient dit te gebeuren in de originele verpakking. Alle toebehoren zoals batterijen, laders, accu's enz... dienen tevens te worden geretourneerd. Ook dient er een uitgebreide probleem beschrijving te worden bijgevoegd.
Uitsluitend goederen die vooraf gemeld zijn als garantieclaim worden in behandeling genomen.
Mocht een artikel toch niet kapot zijn of door verkeerd gebruik kapot gegaan zijn, dan worden de gemaakte kosten gefactureerd tegen 15,00 euro per 15 minuten exclusief BTW. Mochten er reiskosten nodig zijn, dan bedragen deze 30 eurocent per gereden kilometer, gerekend vanaf Amersfoort.
Retourkosten van goederen naar RC-Europe zijn ten alle tijden voor rekening van de klant, Retourkosten voor al dan niet gerepareerd of vervangen goederen terug naar de klant zijn uitsluitend voor rekening van RC-Europe als goederen onder garantie vervangen of gerepareerd zijn.
Mochten goederen door onzorgvuldig gebruik kapot zijn gegaan of niet kapot blijken te zijn, dan worden de retourkosten naar klant in rekening gebracht.

Merken
Promotie
Nieuwe Artikelen